Wystaw za darmo Rejestracja Logowanie

Regulamin serwisu

I Informacje ogólne

 1. Korzystanie z serwisów Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i uznaniem przez Użytkowników, że całość praw autorskich, intelektualnych oraz znaków towarowych i wszelkich funkcji dotyczących ich funkcjonowania, jest własnością serwisu.
 2. Korzystający z serwisu zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących wszelkich czynności wynikających z korzystania z serwisu, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz bezwzględnej ochrony danych osobowych przekazywanych im przez serwis w związku z charakterem jego działania i wykorzystywania ich wyłącznie w celu wynikającym z rodzaju podjętej współpracy z serwisem na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 3. Użytkownicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie niezapowiedzianych i niezamówionych wiadomości e-mail w tym wiadomości systemowych i wiadomości o treści reklamowej dotyczących serwisów Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl, traktując te wiadomości jako zapowiedziane i zamówione zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204).
 4. Użytkownicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) w tym także na zestawianie tych danych z wybranym pseudonimem (loginem) do celów wynikających z charakteru działania serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wymienione działania, wymagane zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204). Wszelkie informacje o użytkujących serwis są archiwizowane przez okres 2 lat i udostępniane na pisemne żądanie uprawnionych organów (np.: prokuratura, policja, sądy).
 5. W związku z charakterem działania serwisu, strony przyjmują, że skrzynka pocztowa wskazana w formularzu rejestracyjnym przez korzystających z serwisu jest przez nich sprawdzana na bieżąco.

II Definicje

 1. Serwisami nazywa się wszystkie domeny internetowe działające w obrębie bazy danych (konta Użytkowników oraz publikowane przez nich ogłoszenia), tj.: Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl. W przyszłości lista domen, a co za tym idzie serwisów może ulec powiększeniu.
 2. Użytkownikami serwisów nazywa się wszystkich zarejestrowanych za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza.
 3. Użytkownikiem wystawiającym (zwanym dalej także wystawiającym) jest osoba publikująca ogłoszenia na podstronach serwisów.
 4. Przedmiotem ogłoszenia w serwisach mogą być tylko takie towary, usługi oraz oferty pracy, których występowanie dopuszczają postanowienia prawa polskiego. W przypadku sprzedaży Wystawiający potwierdza, że posiada uprawnienia do przekazania tytułu własności danego towaru każdemu potencjalnemu nabywcy. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot ogłoszenia oraz autentyczność i precyzję opisu. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do wycofywania ofert, które w jakikolwiek sposób naruszają zasady niniejszego Regulaminu lub postanowienia prawa polskiego.
 5. Ogłoszeniem, o którym mowa w Regulaminie, określa się każdą formę wystawienia oferty za pośrednictwem serwisów Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl.
 6. Wiadomością systemową nazywa się każdą wiadomość generowaną automatycznie przez serwisy będącą potwierdzeniem działań podejmowanych przez Użytkowników.

III Rejestracja w serwisach

 1. Użytkownik może zarejestrować się w dowolnie wybranym przez siebie serwisie (Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl lub Wieluniak.pl), poprzez podanie na specjalnie przeznaczonym do tego celu formularzu następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres e-mail. Rejestracja w jednym z wymienionych serwisów jest jednoznaczna z rejestracją we wszystkich.
 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych. Niniejsze dane nie mogą być usuwane przez Użytkownika w czasie korzystania z serwisów. Użytkownik ma obowiązek je bezzwłocznie aktualizować.
 3. Zarejestrowanie się w serwisach poprzez podanie w stosownym formularzu żądanych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwisy zgodnie z przyjętą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Konto Użytkownika ma służyć jego wyłącznemu użytkowi, udostępnianie konta innym osobom (również poprzez niewylogowanie się z serwisów) jest niedopuszczalne i zwalnia serwisy z odpowiedzialności prawnej w stosunku do takiego Użytkownika i konsekwencji jakie z tego wynikły.

IV Publikacja ogłoszeń

 1. Celem uporządkowania tematycznego dostępnych w serwisach ogłoszeń, zobowiązuje się Wystawiającego do umieszczenia oferty w odpowiednim dziale, kategorii oraz podkategoriach.
  • Towary na sprzedaż (dotyczy również nieruchomości oraz zwierząt) należy wystawiać jedynie w dziale "Towary".
  • Dział "Usługi i Wynajem" służy do promowania świadczonych usług (w tym wynajmu - np. nieruchomości czy maszyn).
  • Dział "Rynek Pracy" dotyczy poszukiwania pracy przez pracownika oraz pracownika przez pracodawcę.
  • Dział "Kupię, Szukam, Zamienię" ma na celu zawiadomienie o chęci zakupu, poszukiwania czy też potrzeby zamiany towarów.
  • Dział "Oddam Za Darmo" oznacza chęć zbycia praw własności (dotyczy również zwierząt) bez żadnych opłat ze strony zainteresowanego przedmiotem ogłoszenia.
  Serwisy zastrzegają sobie prawo do wycofywania lub edycji (w zakresie zmiany działu, kategorii oraz podkategorii) ogłoszeń wystawionych przez użytkownika w nieodpowiednim dziale, kategorii lub podkategoriach.
 2. Wystawiający zobowiązany jest do wskazania lokalizacji w formularzu wystawiania ofert w polu "Lokalizacja odbioru towaru / oferty" z dostępnej listy powiatów, gmin i miejscowości zgodnie z rzeczywistym miejscem odbioru lub realizacji przedmiotu ogłoszenia (w przypadku nieruchomości jest to równoznaczne z jej umiejscowieniem, w przypadku psów i kotów jest to równoznaczne z miejscem prowadzenia hodowli, w przypadku ofert rynku pracy jest to równoznaczne z miejscem zatrudnienia lub wykonywania pracy). W sytuacji, gdy dana miejscowość nie występuje na liście wyboru, Wystawiający powinien zaznaczyć najbliższą jej miejscowość oraz doprecyzować lokalizację w polu formularza "Informacje dodatkowe". Serwisy zastrzegają sobie prawo do wycofywania ogłoszeń, w których zaznaczona przez Wystawiającego lokalizacja jest nieprawdziwa, nieaktualna lub też wyklucza się z lokalizacją podaną w treści opisu oferty.
 3. Wystawiający zobowiązany jest do osobistego dostarczenia towaru czy też realizacji przedmiotu ogłoszenia w lokalizacji podanej w formularzu lub w lokalizacji wybranej przez Użytkownika zainteresowanego ofertą jeśli Wystawiający wybrał ich więcej niż jedną.
 4. Serwisy nie prowadzą działu ogłoszeń towarzyskich (matrymonialnych) oraz zastrzegają sobie prawo do wycofywania ofert zawierających treści tego typu.
 5. Serwisy nie przyjmują ofert promujących systemy sprzedaży prowizyjnej (tzw. "programy partnerskie") czy też inne, w których Wystawiający nie ma praw własności do przedmiotu ogłoszenia czy też nie ma możliwości jego osobistego dostarczenia lub zrealizowania. Serwisy zastrzegają sobie prawo do wycofywania ofert zawierających treści tego typu.
 6. Serwisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących ilości publikowanych ofert, jednakże zabrania się wielokrotnego wystawiania ogłoszeń dotyczących tej samej oferty. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna oferta zostaje opublikowana wielokrotnie za pomocą różnych serwisów (Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl).
 7. Wystawiający zobowiązany jest do rzetelnego i precyzyjnego opisania przedmiotu ogłoszenia. W tym celu każdy z serwisów, umożliwia załączenie zdjęć. Zastrzega sobie jednak prawo do oznaczenia każdego zdjęcia umieszczonego na serwerze tzw. "znakiem wodnym".
 8. Publikacja ogłoszenia w dziale "Towary" wymaga podania w formularzu przez Wystawiającego konkretnej ceny oraz sprecyzowania czego dokładnie podana cena dotyczy. Serwisy zastrzegają sobie prawo do wycofywania ogłoszeń, w których podana w formularzu przez Wystawiającego cena budzi wątpliwości co do jej poprawności, jest nieaktualna lub też wyklucza się z ceną podaną w treści opisu oferty.
 9. Publikacja ogłoszenia w działach innych niż "Towary" nie wymaga od Wystawiającego podania ceny, może to jednak uczynić w treści opisu. Za wyjątkiem działu "Oddam Za Darmo", gdzie podanie ceny jest niedozwolone.
 10. Przy korzystaniu z ogłoszeń w dziale "Oddam za Darmo" należy pamiętać o opłaceniu ustalonego przez prawo podatku od darowizn.
 11. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem zachowania Wystawiającego oraz Użytkownika zainteresowanego przedmiotem ogłoszenia, a także za procesy związane ze sfinalizowaniem transakcji bądź brak tegoż sfinalizowania, w tym także za niewypłacalność którejś ze stron, nierzetelność opisu czy też wysokość ofert cenowych.
 12. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania kont do celów innych niż określone Regulaminem korzystanie z serwisów.
 13. Zabrania się zawierania w opisie ogłoszeń nazw oraz adresów innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
 14. Zabrania się publikowania zdjęć zawierających nazwy, adresy oraz logotypy innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
 15. Wystawiający zobowiązany jest do natychmiastowego wycofania oferty w sytuacji gdy przedmiot ogłoszenia staje się nieaktualny. Serwisy zastrzegają sobie prawo do weryfikowania aktualności ofert poprzez zapytanie wysłane na adres e-mail podany w profilu Użytkownika lub też numer telefonu podany w formularzu wystawiania ogłoszenia oraz ich wycofywania, również w sytuacji braku odpowiedzi zwrotnej po 24 godzinach od wysłania zapytania lub próby nawiązania kontaktu telefonicznego.
 16. Zabrania się wycofywania i wystawiania od nowa tej samej oferty jeśli jest ciągle aktualna. W sytuacji gdy okres jej wyświetlania dobiega lub dobiegł końca należy skorzystać z opcji "Przedłuż" lub "Wystaw ponownie".
 17. Zabrania się używania w opisie ogłoszeń któregokolwiek z języków programowania do: automatycznego przekierowywania na jakąkolwiek stronę poza serwisami; używania IFRAME, OBJECT oraz innych metod do wczytywania i osadzania jakichkolwiek stron lub witryn zewnętrznych nie związanych w żaden bezpośredni sposób z wystawioną ofertą; automatycznego otwierania okien dialogowych (w tym za pomocą metod alert, cofirm, prompt) z chwilą wyświetlenia strony ogłoszenia, a także przy próbie jej opuszczenia; pop-up czyli automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki; wprowadzania jakichkolwiek zmian w stałych elementach serwisów; niebezpiecznego z punktu widzenia serwisu odczytywania lub generowania plików cookie. Serwisy zastrzegają sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które będą zawierać powyższe elementy.
 18. Serwisy zastrzegają sobie prawo do możliwości czasowego bądź bezterminowego zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika łamiącego jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, działającego na szkodę serwisów przez podejmowanie jakichkolwiek działań uznanych przez serwis za niepożądane, antyreklamę, reklamę innych serwisów aukcyjnych oraz ogłoszeniowych lub używanie obelżywych i nieprawdziwych sformułowań.
 19. Usługi świadczone przez serwisy są nieodpłatne w takim rozumieniu, że Wystawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikacją oferty, a Użytkownik zainteresowany przedmiotem ogłoszenia z jego nabyciem.
 20. Serwisy zastrzegają sobie prawo do nadawania Wystawiającym określeń i symboli, służących do identyfikacji ich przez odbiorców jako sprawdzonych Użytkowników.

V Odpowiedzialność serwisów

 1. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Wystawiających przedmioty ogłoszeń oraz ich ofertę cenową.
 2. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za precyzję i rzeczowość opisu przedmiotu ogłoszenia i jego jakość, na skutek zgłoszenia nieprawidłowości mogą jednak usunąć taką ofertę.
 3. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za legalność przedmiotów ogłoszeń, na skutek zgłoszenia nieprawidłowości mogą jednak usunąć taką ofertę z serwisu.
 4. Serwisy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypłacalność Użytkowników, w tym także za brak faktycznego prawa własności do oferowanych towarów oraz za przebieg sfinalizowania transakcji między sprzedającym i kupującym.
 5. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za wady samych serwisów oraz świadczone za ich pośrednictwem usługi, w tym także za kopiowane z serwisów nośniki informacji, programy komputerowe, sygnały elektroniczne lub też wirusy komputerowe, których działanie może narazić Użytkownika na szkodę.
 6. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie działania, szkody i usterki serwisów powstałe w wyniku zaistnienia "siły wyższej". Siła wyższa to nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymywaniem się od działań przez obsługę serwisów, którego nie sposób było przewidzieć albo uniknąć. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu serwisów, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie usługi, a których działalność jest niezależna od obsługi serwisów.

VI Postanowienia końcowe

 1. Serwisy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach zobowiązują się powiadomić każdego Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail. Odmowa akceptacji nowych postanowień Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem a serwisami z zastrzeżeniem, że opublikowane przed zmianą Regulaminu ogłoszenia zostaną wyświetlane do końca wyznaczonego okresu.
 2. Serwisy zastrzegają sobie możliwość zakończenia współpracy z Użytkownikiem. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek następujących okoliczności: uporczywe łamanie postanowień Regulaminu, działania stojące w sprzeczności z postanowieniami prawa polskiego, działanie na szkodę serwisów lub jego Użytkowników.
 3. W przypadkach, których postanowienia Regulaminu nie obejmują, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zaś wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe serwisom polskie sądy powszechne.

Towary