Wystawiaj za darmo Logowanie Rejestracja

Regulamin serwisu

Ostatnio wprowadzone zmiany w regulaminie zostały wyszczególnione za pomocą podkreślenia tekstu.

W związku z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO, prosimy o zapoznanie się również z Polityka Prywatności serwisu Wieluniak.pl.

I Informacje ogólne

 1. Korzystanie z serwisu Wieluniak.pl oraz pozostałych, wyszczególnionych w punkcie II.1 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i uznaniem przez Użytkowników, że całość praw autorskich, intelektualnych oraz znaków towarowych i wszelkich funkcji dotyczących ich funkcjonowania, jest własnością serwisu.
 2. Korzystający z serwisu zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących wszelkich czynności wynikających z korzystania z serwisu, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz bezwzględnej ochrony danych osobowych przekazywanych im przez serwis w związku z charakterem jego działania i wykorzystywania ich wyłącznie w celu wynikającym z rodzaju podjętej współpracy z serwisem na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 3. Użytkownicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie niezapowiedzianych i niezamówionych wiadomości e-mail w tym wiadomości systemowych i wiadomości o treści reklamowej dotyczących serwisów, traktując te wiadomości jako zapowiedziane i zamówione zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204).
 4. Użytkownicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) w tym także na zestawianie tych danych z wybranym pseudonimem (loginem) do celów wynikających z charakteru działania serwisów. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wymienione działania, wymagane zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204). Wszelkie informacje o użytkujących serwis są archiwizowane przez okres 2 lat i udostępniane na pisemne żądanie uprawnionych organów (np.: prokuratura, policja, sądy).
 5. W związku z charakterem działania serwisu, strony przyjmują, że skrzynka pocztowa wskazana w formularzu rejestracyjnym przez korzystających z serwisu jest przez nich sprawdzana na bieżąco.

II Definicje

 1. Serwisami nazywa się wszystkie domeny internetowe działające w obrębie bazy danych (konta Użytkowników oraz publikowane przez nich ogłoszenia), tj.: Wystawiaj.pl, Belchatowiak.pl, Laszczak.pl, Ostrzeszowiak.pl, Pabianiczak.pl, Pajeczniak.pl, Poddebiczak.pl, Sieradzak.pl, Wieluniak.pl, Wieruszowiak.pl, Turczak.pl oraz Zdunskowolak.pl. W przyszłości lista domen, a co za tym idzie serwisów może ulec powiększeniu.
 2. Serwisem nazywa się dowolną z wyszczególnionych w punkcie II.1 domenę internetową działającą w obrębie bazy danych (konta Użytkowników oraz publikowane przez nich ogłoszenia).
 3. Użytkownikami serwisów nazywa się wszystkich zarejestrowanych za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza.
 4. Użytkownikiem wystawiającym (zwanym dalej także wystawiającym) jest osoba publikująca ogłoszenia na podstronach serwisów.
 5. Przedmiotem ogłoszenia w serwisach mogą być tylko takie towary, usługi oraz oferty pracy, których występowanie dopuszczają postanowienia prawa polskiego. W przypadku sprzedaży Wystawiający potwierdza, że posiada uprawnienia do przekazania tytułu własności danego towaru każdemu potencjalnemu nabywcy. Seris nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot ogłoszenia oraz autentyczność i precyzję opisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wycofywania ofert, które w jakikolwiek sposób naruszają zasady niniejszego Regulaminu lub postanowienia prawa polskiego.
 6. Ogłoszeniem, o którym mowa w Regulaminie, określa się każdą formę wystawienia oferty za pośrednictwem serwisów wyszczególnionych w punkcie II.1.
 7. Wiadomością systemową nazywa się każdą wiadomość generowaną automatycznie przez serwisy będącą potwierdzeniem działań podejmowanych przez Użytkowników.

III Rejestracja w serwisach

 1. Użytkownik może zarejestrować się w dowolnie wybranym przez siebie serwisie, poprzez podanie na specjalnie przeznaczonym do tego celu formularzu następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres e-mail. Rejestracja w jednym z wymienionych serwisów jest jednoznaczna z rejestracją we wszystkich.
 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych. Niniejsze dane nie mogą być usuwane przez Użytkownika w czasie korzystania z serwisów. Użytkownik ma obowiązek je bezzwłocznie aktualizować.
 3. Zarejestrowanie się w serwisie poprzez podanie w stosownym formularzu żądanych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwisy zgodnie z przyjętą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Konto Użytkownika ma służyć jego wyłącznemu użytkowi, udostępnianie konta innym osobom (również poprzez niewylogowanie się z serwisów) jest niedopuszczalne i zwalnia serwisy z odpowiedzialności prawnej w stosunku do takiego Użytkownika i konsekwencji jakie z tego wynikły.
 5. Użytkownik może usunąć swoje konto z bazy danych poprzez opcję dostępną w ustawieniach panelu użytkownika, po wcześniejszym usunięciu wystawionych ogłoszeń.
 6. Rejestracja nie jest obowiązkowa, publikacja ogłoszeń przez Wystawiającego możliwa jest również z pominięciem tego procesu.

IV Publikacja ogłoszeń

 1. Serwis nie wprowadza ograniczeń dotyczących ilości publikowanych ofert, jednakże zabrania się wielokrotnego wystawiania ogłoszeń dotyczących tej samej oferty. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna oferta zostaje opublikowana wielokrotnie za pomocą różnych serwisów.
 2. Zabrania się wycofywania i wystawiania od nowa tej samej oferty jeśli jest ciągle aktualna. W sytuacji gdy okres jej wyświetlania dobiega lub dobiegł końca należy skorzystać z opcji "Przedłuż" lub "Wystaw ponownie".
 3. Celem uporządkowania tematycznego dostępnych w serwisie ogłoszeń, zobowiązuje się Wystawiającego do umieszczenia oferty w odpowiednim dziale, kategorii oraz podkategoriach.
  • Towary na sprzedaż (dotyczy również nieruchomości oraz zwierząt) należy wystawiać jedynie w dziale "Sprzedaż / towary".
  • Dział "Usługi i Wynajem" służy do wystawiania świadczonych usług, w tym również wynajmu (np. nieruchomości, samochody), zwierząt reproduktorów czy opieki nad dziećmi.
  • Dział "Rynek Pracy" dotyczy poszukiwania pracownika, pracodawcy jak i zleceniobiorcy do wykonania pojedynczego zlecenia.
  • Dział "Kupię, Szukam, Zamienię" ma na celu zawiadomienie o chęci zakupu, poszukiwania czy też potrzeby wymiany towarów i usług (również nieruchomości oraz zwierzęta).
  • Dział "Oddam Za Darmo" oznacza chęć zbycia praw własności (dotyczy również zwierząt) bez żadnej rekompensaty ze strony zainteresowanego przedmiotem ogłoszenia.
  Serwis zastrzega sobie prawo do wycofywania lub edycji (w zakresie zmiany działu, kategorii oraz podkategorii) ogłoszeń wystawionych przez użytkownika w nieodpowiednim dziale, kategorii lub podkategoriach.
 4. Publikacja ogłoszenia w dziale "Sprzedaż / towary" wymaga sprecyzowania przez Wystawiającego czego dokładnie dotyczy oferta sprzedaży. Podanie w formularzu ceny jest dobrowolne, ale Serwis zastrzega sobie prawo do wycofywania ogłoszeń, w których budzi ona wątpliwości co do jej poprawności, jest nieaktualna lub też wyklucza się z ceną podaną w treści opisu oferty.
 5. Podanie ceny przy publikacji ogłoszenia w dziale "Oddam Za Darmo" jest niedozwolone, Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert.
 6. Podanie ceny przy publikacji ogłoszenia w dziale "Usługi i Wynajem", "Rynek Pracy" oraz "Kupię, Szukam, Zamienię" jest dobrowolne, ale Serwis zastrzega sobie prawo do wycofywania ogłoszeń, w których budzi ona wątpliwości co do jej poprawności, jest nieaktualna lub też wyklucza się z ceną podaną w treści opisu oferty.
 7. Podanie numeru telefonu przy publikacji ogłoszenia jest dobrowolne, ale Serwis zastrzega sobie prawo do wycofywania ogłoszeń, w których jest on błędny, nieaktualny czy też nie używany regularnie przez Wystawiającego.
 8. Wystawiający zobowiązany jest do rzetelnego i precyzyjnego opisania przedmiotu ogłoszenia. W tym celu serwis umożliwia załączenie zdjęć oraz filmu, zastrzega sobie jednak prawo do oznaczenia każdego zdjęcia umieszczonego na serwerze tzw. "znakiem wodnym".
 9. Zabrania się zawierania w opisie ogłoszeń nazw oraz adresów innych stron www o profilu ogłoszeniowym lub pokrewnym.
 10. Zabrania się publikowania zdjęć i filmów zawierających nazwy, adresy oraz logotypy innych stron www o profilu ogłoszeniowym lub pokrewnym.
 11. Wystawiający zobowiązany jest do wskazania lokalizacji w formularzu wystawiania ofert w polu "Lokalizacja odbioru / oferty" z dostępnej listy województw, powiatów, gmin i miejscowości zgodnie z rzeczywistym miejscem odbioru lub realizacji przedmiotu ogłoszenia (w przypadku nieruchomości jest to równoznaczne z jej umiejscowieniem, w przypadku psów i kotów jest to równoznaczne z miejscem prowadzenia hodowli, w przypadku ofert rynku pracy jest to równoznaczne z miejscem zatrudnienia lub wykonywania pracy). W sytuacji, gdy dana miejscowość nie występuje na liście wyboru, Wystawiający powinien zaznaczyć najbliższą jej miejscowość oraz doprecyzować lokalizację w polu formularza "Informacje dodatkowe". Serwis zastrzega sobie prawo do wycofywania oraz edycji (w zakresie zmiany w polu lokalizacja) ogłoszeń, w których zaznaczona przez Wystawiającego lokalizacja jest nieprawdziwa, nieaktualna lub też wyklucza się z lokalizacją podaną w treści opisu oferty.
 12. Wystawiający zobowiązany jest do osobistego dostarczenia towaru czy też realizacji przedmiotu ogłoszenia w lokalizacji podanej w formularzu lub w lokalizacji wybranej przez Użytkownika zainteresowanego ofertą jeśli Wystawiający wybrał ich więcej niż jedną.
 13. Wystawiający zobowiązany jest do natychmiastowego wycofania oferty w sytuacji gdy przedmiot ogłoszenia staje się nieaktualny. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikowania aktualności ofert poprzez zapytanie wysłane na adres e-mail podany w profilu Użytkownika lub też numer telefonu podany w formularzu wystawiania ogłoszenia oraz ich wycofywania, również w sytuacji braku odpowiedzi zwrotnej.
 14. Serwis nie prowadzi działu ogłoszeń towarzyskich (matrymonialnych) oraz zastrzega sobie prawo do wycofywania ofert zawierających treści tego typu.
 15. Serwis nie przyjmuje ofert promujących systemy sprzedaży prowizyjnej (tzw. "programy partnerskie") czy też inne, w których Wystawiający nie ma praw własności do przedmiotu ogłoszenia czy też nie ma możliwości jego osobistego dostarczenia lub zrealizowania. Serwis zastrzega sobie prawo do wycofywania ofert zawierających treści tego typu.
 16. Przy korzystaniu z ogłoszeń w dziale "Oddam za Darmo" należy pamiętać o opłaceniu ustalonego przez prawo podatku od darowizn.
 17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem zachowania Wystawiającego oraz Użytkownika zainteresowanego przedmiotem ogłoszenia, a także za procesy związane ze sfinalizowaniem transakcji bądź brak tegoż sfinalizowania, w tym także za niewypłacalność którejś ze stron, nierzetelność opisu czy też wysokość ofert cenowych.
 18. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania kont do celów innych niż określone Regulaminem korzystanie z serwisów.
 19. Zabrania się używania w opisie ogłoszeń któregokolwiek z języków programowania do: automatycznego przekierowywania na jakąkolwiek stronę poza serwisami; używania IFRAME, OBJECT oraz innych metod do wczytywania i osadzania jakichkolwiek stron lub witryn zewnętrznych nie związanych w żaden bezpośredni sposób z wystawioną ofertą; automatycznego otwierania okien dialogowych (w tym za pomocą metod alert, cofirm, prompt) z chwilą wyświetlenia strony ogłoszenia, a także przy próbie jej opuszczenia; pop-up czyli automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki; wprowadzania jakichkolwiek zmian w stałych elementach serwisów; niebezpiecznego z punktu widzenia serwisów odczytywania lub generowania plików cookie. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które będą zawierać powyższe elementy.
 20. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego bądź bezterminowego zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika łamiącego jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, działającego na szkodę serwisów przez podejmowanie jakichkolwiek działań uznanych przez serwis za niepożądane, antyreklamę, reklamę innych serwisów ogłoszeniowych lub używanie obelżywych i nieprawdziwych sformułowań.
 21. Usługi świadczone przez serwis są nieodpłatne w takim rozumieniu, że Wystawiający nie musi ponosić kosztów związanych z publikacją oferty, a Użytkownik zainteresowany przedmiotem ogłoszenia z jego nabyciem.
 22. Serwis zastrzega sobie prawo do nadawania Wystawiającym określeń i symboli, służących do identyfikacji ich przez odbiorców jako sprawdzonych Użytkowników.

V Odpowiedzialność serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Wystawiających przedmioty ogłoszeń oraz ich ofertę cenową.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za precyzję i rzeczowość opisu przedmiotu ogłoszenia i jego jakość, na skutek zgłoszenia nieprawidłowości mogą jednak usunąć taką ofertę.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność przedmiotów ogłoszeń, na skutek zgłoszenia nieprawidłowości mogą jednak usunąć taką ofertę z serwisu.
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypłacalność Użytkowników, w tym także za brak faktycznego prawa własności do oferowanych towarów oraz za przebieg sfinalizowania transakcji między sprzedającym i kupującym.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady samych serwisów oraz świadczone za ich pośrednictwem usługi, w tym także za kopiowane z serwisów nośniki informacji, programy komputerowe, sygnały elektroniczne lub też wirusy komputerowe, których działanie może narazić Użytkownika na szkodę.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania, szkody i usterki serwisów powstałe w wyniku zaistnienia "siły wyższej". Siła wyższa to nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymywaniem się od działań przez obsługę serwisów, którego nie sposób było przewidzieć albo uniknąć. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu serwisów, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie usługi, a których działalność jest niezależna od obsługi serwisów.

VI Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach zobowiązują się powiadomić każdego Użytkownika w trakcie pierwszego od wprowadzenia zmian logowania do serwisu. Odmowa akceptacji nowych postanowień Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem a serwisami z zastrzeżeniem, że opublikowane przed zmianą Regulaminu ogłoszenia zostaną wyświetlane do końca wyznaczonego okresu.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość zakończenia współpracy z Użytkownikiem. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek następujących okoliczności: uporczywe łamanie postanowień Regulaminu, działania stojące w sprzeczności z postanowieniami prawa polskiego, a także działanie na szkodę serwisów, administratora lub jego Użytkowników.
 3. W przypadkach, których postanowienia Regulaminu nie obejmują, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zaś wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe serwisowi polskie sądy powszechne.

Sprzedaż